Wet en regelgeving in de zorg

Als u zorg of ondersteuning nodig heeft, kunt u te maken krijgen met verschillende instanties, wetten en regels. De komende weken zal iedere week een andere wet wat uitvoeriger belicht worden.

Het zorgstelsel voor de ouderenzorg in Nederland is verdeeld over drie wetten. De Wet Langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning. (Wmo).  Bij elke wet kunt u te maken krijgen met andere uitvoerende instanties, zoals de gemeente, de zorgverzekeraar, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), het Zorgkantoor en het Centraal Administratiekantoor (CAK). Wat is hun taak en bij welk loket kunt u welke  zorg- of hulpvraag neerleggen.  Gelukkig is het niet nodig om alle ins en outs te kennen. Uw huisarts, het ziekenhuis, de wijkverpleegkundige en de medewerkers van het Wmo-loket van uw gemeente, kunnen u de weg wijzen. 

Het maatschappelijke doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is ‘meedoen”.  Het gaat om hulp die iemand nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen en om mee te doen aan de samenleving. Dit omvat hulp bij huishoudelijke zaken, aanpassingen in huis, voorzieningen om actief en onder de mensen te blijven en voorzieningen en aanpassingen om mobiel te blijven. Denk hierbij  aan hulp in het huishouden, een traplift, een scootmobiel en dagbesteding. Uw gemeente is verantwoordelijk voor de Wmo.  

De Zorgverzekeringswet (ZvW) regelt alle medische zorg thuis, zoals de wijkverpleging en palliatieve zorg. Wijkverpleging is verpleging en verzorging bij u thuis. Bij verpleging kunt u denken aan verpleegkundige handelingen zoals controle bloedsuikers en injecties toedienen.  Verzorging houdt in dat er ondersteuning is bij de dagelijkse persoonlijke verzorging, zoals wassen en aankleden. Een wijkverpleegkundige kan ook bij u thuis komen voor advies en voorlichting. Denkt u zorg nodig te hebben, kunt u dit bespreken met uw huisarts of contact opnemen met een thuiszorgorganisatie. 

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zorg voor degenen die voortdurend intensieve zorg nodig hebben. Hiervoor heeft u een indicatie nodig. De indicatie vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), zij beoordelen vervolgens uw aanvraag.  Met een indicatie voor Wlz-zorg kunt u in een verpleeghuis wonen, maar ook thuis zorg ontvangen. Zorg moet thuis wel veilig en verantwoord zijn. Het zorgkantoor is de uitvoerende instantie.