Privacybeleid

Iedereen is gesteld op privacy. Bij Vivent gaan we hier zeer zorgvuldig mee om. Uiteraard houdt Vivent zich hierbij aan de wettelijke regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Omgaan met persoonsgegevens
Als u gebruik gaat maken van onze diensten, zullen onze medewerkers naar uw persoonsgegevens vragen. Deze gegevens zijn soms beperkt en eenvoudig van aard, zoals uw naam en adres. Voor het gebruiken van deze gegevens, heeft u toestemming gegeven om deze in ons ledenbestand te plaatsen. U ontvangt nieuwsbrieven, uitnodigingen en het Vivent Langer Thuis magazine naar aanleiding van deze gegevens.

Ter bescherming van uw privacy zijn wij echter wettelijk verplicht te voorkomen dat uw gegevens bij meer mensen bekend worden dan in het kader van de dienstverlening strikt noodzakelijk is. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (2001) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2017) heeft Vivent daartoe een Privacyreglement vastgesteld.

Dit reglement regelt de wijze waarop er binnen onze organisatie omgegaan moet worden met persoonsgegevens. Het omvat onder meer voorwaarden betreffende het opnemen van persoonsgegevens, de verstrekking van deze gegevens aan derden, het toegang hebben tot de gegevens en de beveiliging van de gegevens.
Hiermee willen wij duidelijk maken dat Vivent zorgvuldig met uw gegevens omgaat en de bescherming van uw persoonsgegevens garandeert. Vivent heeft zich dan ook aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens).

Uw rechten
In ons Privacyreglement zijn ook uw rechten opgenomen met betrekking tot de over u geregistreerde gegevens. Het gaat hierbij om:
• recht om informatie;
• recht van bezwaar tegen opname van uw persoonsgegevens;
• recht op inzage van uw persoonsgegevens;
• recht op een afschrift van uw persoonsgegevens;
• recht op correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens;
• recht op kennisneming van verstrekking van persoonsgegevens aan derden.

Meer informatie
Voor het verkrijgen van meer informatie over ons Privacyreglement kunt u:
• informatie vragen bij één van onze medewerkers;
• een verzoek om informatie c.q. toezending van een exemplaar van het Privacyreglement richten aan het bestuurssecretariaat van Vivent;
• het reglement downloaden via onze website.

Klachtrecht
Als u meent dat er binnen onze organisatie gehandeld wordt in strijd met het Privacyreglement, dan kunt u hierover schriftelijk een klacht indienen bij de Raad van Bestuur van Vivent. De klacht wordt dan zo spoedig mogelijk in behandeling genomen en zo mogelijk opgelost. Het kan echter zijn dat de behandeling van de klacht niet tot een voor u bevredigende oplossing leidt. U kunt in een dergelijk situatie de klacht voorleggen aan de onafhankelijke Regionale Klachtencommissie
Zorg Regio ‘s-Hertogenbosch e.o. U kunt de klacht ook voorleggen aan het College Bescherming Persoonsgegevens of hen verzoeken te bemiddelen of te adviseren inzake uw klacht.

Vivent
Vliertwijksestraat 369
Postbus 1700, 5200 BT ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 088 – 163 70 00
E-mail: info@vivent.nl
Website: www.vivent.nl

Regionale Klachtencommissie Zorg
Regio ‘s-Hertogenbosch e.o.
Postbus 3555
5203 DN ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 – 643 22 22

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon: 0900 – 2001 201 (tussen 09.30 – 12.30 uur)
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl