Wet- en regelgeving

Soms kan het voorkomen dat u of een familielid zorg nodig heeft. Het kan dan onduidelijk zijn waar u recht op heeft, wie de zorg betaalt en waar u moet zijn. In Nederland zijn er drie wetten die verschillende soorten zorg regelen: de Wet Langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wet Langdurige Zorg (Wlz)
De Wlz regelt intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een beperking en mensen met een psychische aandoening. Deze wet wordt vaak gebruikt voor mensen die permanent toezicht of 24-uurs nabijheid van een hulpverlener nodig hebben en zonder deze zorg in gevaar zijn.
Om in aanmerking te komen voor Wlz-zorg beoordeelt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of iemand intensieve zorg of toezicht nodig heeft en geeft dan een Wlz-indicatie af. Deze zorg kan thuis of in een zorginstelling ontvangen worden, afhankelijk van de situatie en behoeften van de persoon. Als de persoon in een zorginstelling verblijft, krijgt deze persoon alle begeleiding en zorg die nodig is, zoals verpleging en verzorging.
– De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk.

Zorgverzekeringswet (Zvw)
De Zorgverzekeringswet (Zvw) regelt de verplichte basisverzekering voor verzekerden in Nederland en wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars. Het vervangt de oude ziekenfondswet van 2006 en biedt meer keuzevrijheid voor consumenten in
zorgaanbieders en zorgverzekeringen. De Zvw regelt alle medische zorg thuis, zoals verpleging en verzorging (wijkverpleging). Bij verpleging kunt u denken aan verpleegkundige handelingen zoals controle bloedsuikers en injecties toedienen. Verzorging houdt in dat er ondersteuning is bij de dagelijkse persoonlijke verzorging, zoals wassen en aankleden. Een wijkverpleegkundige kan ook bij u thuis komen voor advies en voorlichting.
– De Zorg uit de Zvw wordt betaald uit de Basisverzekering. Hiervoor is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn en toch thuis willen blijven wonen. De manier waarop dit georganiseerd is, verschilt per gemeente, zoals een Wmo-loket of sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag.
Er zijn verschillende vormen van ondersteuning beschikbaar, zoals begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke hulp, aanpassingen aan de woning, hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen. Hiervoor kan een eigen bijdrage gevraagd worden, maar onder bepaalde voorwaarden kan er ook een persoonsgebonden budget (pgb) worden verstrekt. Met een pgb kan de cliënt zelf de benodigde ondersteuning kiezen en inhuren, waarbij de betaling via de Sociale Verzekeringsbank verloopt.
– De eigen bijdrage is 19 euro per maand voor 2023 ongeacht het aantal zorguren en/of inkomen.