Wet Maatschappelijke Ondersteuning

In de Wet maatschappelijke ondersteuning staat dat gemeenten hun inwoners ondersteunen om zelfstandig te blijven wonen en om mee te doen in de samenleving. 

De Wmo omvat

  • huishoudelijke hulp
  • individuele begeleiding in het dagelijks leven
  • begeleiding in een groep (dagbesteding)
  • logeeropvang en vakantieopvang (gemeenten noemen dit respijtzorg)
  • woningaanpassingen
  • hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen, zoals een rolstoel of scootmobiel
  • ontmoetingsplekken en maatschappelijke opvang
  • ondersteuning mantelzorgers

Hulp aanvragen

In gemeenten is het niet overal hetzelfde geregeld bij het aanvragen van hulp of ondersteuning. Soms is er een speciaal Wmo-loket waar u zich kan melden. In andere gemeenten zijn sociale wijkteams werkzaam. Via het algemeen telefoonnummer van uw gemeente wordt u geïnformeerd over de werkwijze in uw gemeente.

Recht op Wmo

Of u recht heeft op hulp, bepaalt de gemeente. In veel gevallen komt er iemand van de gemeente bij u thuis voor een keukentafelgesprek. Uw situatie wordt beoordeeld en op basis daarvan wordt bepaald voor welke hulp en voorzieningen u in aanmerking komt. Bereid u daarom goed voor op een keukentafelgesprek. Zet de punten op papier die u wilt bespreken: welke ondersteuning heeft u nodig en wat heeft u zelf al geprobeerd. Ook medische informatie kan een aanvraag onderbouwen.

Eigen bijdrage bij Wmo-voorzieningen

De gemeente kan een eigen bijdrage vragen voor Wmo-voorzieningen. In 2022 is de eigen bijdrage maximaal € 19 per maand. Dit abonnementstarief is onafhankelijk van uw inkomen of of uw draagkracht. Het CAK stelt uw eigen bijdrage vast en stuurt u een rekening.